*** หากลิงค์ใดคลิกแล้วไม่ไป ให้คลิกขวา เลือก "เปิดลิงค์ในแท็บใหม่" (Open link in new tab) ***

ชุดข้อสอบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบที่หลากหลาย เป็นการทบทวนเนื้อหา เตรียมตัวในการสอบระดับต่างๆ เช่น O-net, PISA ฯลฯ รวมทั้งการวัดผลในรายวิชาที่เรียน

ผลการทดสอบในข้อสอบชุดนี้ ไม่มีผลโดยตรงต่อการตัดสินผลการเรียนในรายวิชาที่เรียนอยู่ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะให้เทคนิคในทางที่ผิดเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่สูงเกินจริง

ขอให้ใช้ชุดข้อสอบนี้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น

    Skip site news

    Site news

    (No news has been posted yet)

    Skip available courses

    Available courses