สรุปการประเมินพฤติกรรมนักเรียน

จำแนกตามชั้นปี

ด้านอารมย์พฤติกรรมเกเรอยู่ไม่นิ่งสัมพันธ์กับเพื่อนสัมพันธภาพทางสังคม
ระดับชั้นปกติเสี่ยงมีปัญหาปกติเสี่ยงมีปัญหาปกติเสี่ยงมีปัญหาปกติเสี่ยงมีปัญหาไม่มีจุดแข็งมีจุดแข็ง
ม.114650146242544628917363278728314
ม.21952999260392429711153108515308
ม.32123392273432128521313218815322
ม.412148154263342627714323136426297
ม.512737156275271826519363071129311
ม.616439101264192127012222947311293