จำนวนครั้งการให้บริการชุมชน จำแนกตามด้านการบริการ

Displaying 1-7 of 1 result.
ด้านการบริการจำนวนครั้ง
ด้านบุคลากร14
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์5
ด้านวิชาการ33
ด้านอาคารสถานที่6
ด้านอื่นๆ25
รับบริการจากชุมชน12
ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์6