สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกตามประเภทการสมัคร

ลำดับประเภท255825592560256125622563256425652566
 รวม (เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ+นักเรียนทั่วไป)320319273326362308410288374
1นักเรียนในเขตพื้นที่บริการสอบคัดเลือก158138145117132122187127173
2นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก162181128209230186223161201
3นักเรียนความสามารถพิเศษ---19-----
4นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทวอลเลย์บอล----5-8-3
5นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทสวดมนต์สรภัญญะ1------11
6นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทดนตรีไทย333-4-1541
7นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทนักตนตรีวงโยธวาทิต9137-5-9-7
8นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทนักร้องเพลงไทยเดิม----1-1--
9นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทร้องเพลง2--------
10นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทนาฏศิลป์793-6-374
11นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทวาดภาพ-11-5-1094
12นักเรียนความสามารพิเศษประเภทอ่านทำนองเสนาะ-1-------
13นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทพลศึกษา--2------
14นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทคอมพิวเตอร์-1-------
15นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทนักกีฬาฟุตบอล--------1
16นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted)3130303036363644-
17นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา (EP)3430323030303026-
18นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้ที่บริจาคที่ดิน------1--
19นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ------1--
20นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการและบุคลากรของ ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์---1--1-2
21นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ปกครองผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ ร.ร. 3 ปี---1-----