ทำเนียบแหล่งเรียนรู้-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Displaying 1-25 of 1 result.
NameKnowledge1TumbolAmphur
นางชินสา รัตนวารจักสานเนินทรายเมืองตราด
นางหัว เผ็งเหลาจักสานท่าพริกเมืองตราด
นายนิยม อภิบาลศรีเกษตรอินทรีย์ท่ากุ่มเมืองตราด
นางสำอางค์ หนองแพน้ำหมักชีวภาพหนองเสม็ดเมืองตราด
นางทองดี รัตนสิงห์ทำตับจากห้วงน้ำขาวเมืองตราด
นางบรรจง ศาสนกิจทำไม้กวาดทางมะพร้าวเนินทรายเมืองตราด
นางสาววรรณรัตน์ มีนิลประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เนินทรายเมืองตราด
นางสังวร เสนะโกวรจักสานน้ำเชี่ยวแหลมงอบ
นายโกศล อัศวโสวรรณผลิตภัณฑ์ประมงไม้รูดคลองใหญ่
นางโสวง ไทเถียนจักสานน้ำเชี่ยวแหลมงอบ
นางรัตนา ทองร่ามจักสานวังกระแจะเมืองตราด
นายพรเทพ แก้วดีต่อเรือวังกระแจะเมืองตราด
นายอุบล อินทสุวรรณจักสานห้วงน้ำขาวเมืองตราด
นางระเบียบ ช่วยทุกข์แกะสลักผลไม้แหลมกลัดเมืองตราด
นางปราณีต สุเนตรจักสานตะกางเมืองตราด
นางสาวดวงรัตน์ ถนอมวงษ์จักสานน้ำเชี่ยวเมืองตราด
นางเสงี่ยม รุ่งโรจน์จักสานแหลมงอบแหลมงอบ
นางถนอมศรี พ่วงกระสินธ์จักสาน-เมืองตราด
นายอุดม ทองโชติทำลอบปูอ่าวใหญ่เมืองตราด
นางมนฑิธา แซ่อึ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้บางพระเมืองตราด
นางละเอียด โพธิ์พงศ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บางปิดแหลมงอบ
นางอ๋ำ สาทลาลัยจักสานท่าพริกเมืองตราด
นางอ้อยใจ ศรีสุข จักสานหนองโสนเมืองตราด
นางจำรัส สุขะจักสานเนินทรายเมืองตราด
นางวรรณา แรงหาญ จักสานเนินทรายเมืองตราด