ข้อมูลกลุ่มบริหารทั่วไป

สถิติงานสารบรรณ-หนังสือรับ
สถิติการขอใช้รถส่วนกลาง