ข้อมูลกลุ่มบริหารทั่วไป

 :สถิติงานสารบรรณ-หนังสือรับ
สถิติการขอใช้รถส่วนกลาง
สถิติการให้บริการชุมชน