คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

1. นางสมศิริ สง่าศิลป์นายกสมาคมฯ
2. อุปนายกสมาคมคนที่ 1
3. อุปนายกสมาคมคนที่ 2
4. เหรัญญิก
5. ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. ปฏิคม
7. ผู้ช่วยปฏิคม
8. นายทะเบียน
9. ผู้ช่วยนายทะเบียน
10. สาราณียากร
11. ผู้ช่วยสาราณียากร
12. ประชาสัมพันธ์
13. ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
14. โฆษก
15. ผู้ช่วยโฆษก
16. กรรมการกลาง
17. กรรมการกลาง
18. กรรมการกลาง
19. กรรมการกลาง
20. เลขานุการ
21. ผู้ช่วยเลขานุการ