นโยบายโรงเรียน

  1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  4. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
  5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนการสานรักบ้านและโรงเรียน
  6. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  7. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  8. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  9. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  10. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก