คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวรวิทย์ พรหมคชผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นางรัตนาภรณ์ คงพริ้วผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายอภิชัย ทัฬหชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายลือเกษ ยิสารคุณผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางสาวพัชริยา พจนานนท์ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
พระครูประโชติบุญญารักษ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
พระศักดา สุนทโรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
นายศักดา อรรถศิริ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นายวินิต นิรันต์พานิช ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นางสาววลัยทิพย์ ศิลาอาสน์ิผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นางหทัยรัตน์ เจริญผล ผู้แทนครู กรรมการ
นางสุภาวดี อายุเจริญผู้อำนวยการสถานศึกษากรรมการและเลขานุการ