กลยุทธ์โรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ