วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ : พันธกิจ :
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมความเป็นไทย
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ :
  1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นไทย
  3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ