สถิติผลงานนักเรียน จำแนกตามประเภทผลงาน

เป็นผลงานในกิจกรรมการเรียนการสอน
Displaying 1-11 of 1 result.
ที่ประเภทผลงานจำนวน
1ผลงานทางศิลปะ25
2วิดีทัศน์11
3สื่อการเรียนรู้180
4หนังสือเล่มเล็ก46
5อาหาร-เครื่องดื่ม15
6เกม7
7เครื่องมือเครื่องใช้4
8โครงงานทดลอง34
9โครงงานทฤษฎี8
10โครงงานสำรวจ29
11โครงงานสิ่งประดิษฐ์24