สถิติผลงานนักเรียน จำแนกตามประเภทผลงาน

เป็นผลงานในกิจกรรมการเรียนการสอน
Displaying 1-11 of 1 result.
ที่ประเภทผลงานจำนวน
1ผลงานทางศิลปะ37
2วิดีทัศน์16
3สื่อการเรียนรู้234
4หนังสือเล่มเล็ก49
5อาหาร-เครื่องดื่ม19
6เกม8
7เครื่องมือเครื่องใช้4
8โครงงานทดลอง51
9โครงงานทฤษฎี12
10โครงงานสำรวจ29
11โครงงานสิ่งประดิษฐ์41