รายชื่อบุคลากร

Displaying 1-20 of 1 result.
รหัสชื่อ สกุลชื่อเล่นอายุตำแหน่งระดับการศึกษาวุฒิการศึกษา สูงสุดวิชาเอก
1นางสุภาวดี อายุเจริญจ้อน60ผอ.ชำนาญการพิเศษ 
7นายพร้อมวุฒิ แสงวิเชียรพร้อม35รองผอ.ชำนาญการปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
3นายธณวิชัย สายสถิตย์ตุ้ย58รองผอ.ชำนาญการพิเศษปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตฟิสิกส์
008ทรงกลด ศิริผลท็อป33รองผอ.ชำนาญการ   
009นายกฤตภาส วงศ์ใหญ่ต้อม42รองผอ.ชำนาญการพิเศษ   
106นางนุชจรินทร์ มหันตวารีอ้น45ครู คศ.3ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย
108นางอารีรัตน์ วชิรธนากรรัตน์52ครู คศ.2ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
110นางสาวอรทัย สุระเสนเปีย41ครู คศ.2ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย
111นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์นิว33ครู คศ.1ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตภาษาไทย
112นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่นขวัญ30ครู คศ.2ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย
113นางสาวประภัสสร ศิริสุขมายด์29ครู คศ.1ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย
114นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลินใหม่31ครู คศ.1ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย
707นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์59ครู คศ.3ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิตภาษาไทย
203นางปิยนุช อรุณรัตนาปุ้ม40ครู คศ.3ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคณิตศาสตร์ศึกษา
207นางอังคณา บุญสมพงษ์ อัง55ครู คศ.3ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์
208นางอุทัยวรรณ หอมตลบอุ๊42ครู คศ.3ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
210นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์กรด49ครู คศ.3ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์
211นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวรบุ๋ม40ครู คศ.3ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
212นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์เอ๊ะ50ครู คศ.3ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์
214นางสาวเบญจพร สาคเรศฝน44ครู คศ.3ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตคณิตศาสตร์