สถิติการสอนซ่อมเสริม ครูรายคน

ปีการศึกษาครูผู้สอนจำนวนครั้งจำนวนชั่วโมงจำนวนนักเรียนเข้าร่วม
2564นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี67132
2564นายอาคม สุวรรณประเสริฐ1212
2564นายดำรัส พลเมือง1223
2564นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี2235
2564นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ164
2564นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา1223218
2564นางสาวประภัสสร ศิริสุข2246
2564นางสาวเกษร ฉิมพาลี2417
2565นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี55163
2565นางนุชจรินทร์ มหันตวารี116
2565นางอารีรัตน์ วชิรธนากร21726
2565นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา24102
2565นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์3362
2565นางสาวพิไลวรรณ - คำหมั่น212
2565นางสาวพนิดา อภิบาล4655
2565นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร31047