รายชื่อครูที่ปรึกษา

Displaying 1-20 of 1 result.
ชั้นชื่อ สกุลชื่อเล่น
ม.1/1นางสาวภัทรสุดา คำแก้วกิ๊ฟ
ม.1/1นางสาววริศรา สุขสุวรรณผึ้ง
ม.1/2นางสาวพนิดา อภิบาลขวัญ
ม.1/3นายพิเชษฐ์ ปุเลชะตังพิเชษฐ์
ม.1/3นางสาวเบญจพร สาคเรศฝน
ม.1/4นายวสุ สุขสถิตย์เต้
ม.1/5นางสาวอารยา ทองดีนิว
ม.1/5นางสาววรรณภา บุญธรรมเจี๊ยบ
ม.1/6นางสาวสุปราณี วงษาเอ
ม.1/6นายสินชัย ภักดีหล่น
ม.1/7นางสาวประภัสสร ศิริสุขมายด์
ม.1/7นางสาวเกศศิริ เตือนจิตต์เกด
ม.1/8นายเกียรติพงษ์ ชุ่มจิตต์
ม.1/8นางอังคณา บุญสมพงษ์ อัง
ม.1/9นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิอ้อ
ม.2/1นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ไก่
ม.2/2นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลักกิ่ง
ม.2/2นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิลูกตาล
ม.2/3นางกาญจนา รองสกุลกาญจน์
ม.2/3นางกรรภิรมย์ ชะเอมจุ๋ม