รายชื่อบุคลากร

Displaying 1-20 of 1 result.
รหัสชื่อ สกุลวันที่บรรจุวิทยฐานะวันที่แต่งตั้งเลขทีุ่ใบประกอบวิชาชีพวันหมดอายุใบฯ
008ทรงกลด ศิริผล    
009นายกฤตภาส วงศ์ใหญ่    
1นางสุภาวดี อายุเจริญ
106นางนุชจรินทร์ มหันตวารี16/12/2548ชำนาญการพิเศษ28/10/25666340217179280323/01/2568
108นางอารีรัตน์ วชิรธนากร25/07/2537ชำนาญการ (คศ.2)24/12/20046240217295015308/12/2567
110นางสาวอรทัย สุระเสน20/05/2554ครูชำนาญการ25/06/25626340217121373123/03/2568
111นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์07/10/2559-07/10/25616420217088655328/02/2569
112นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่น05/05/2560ครูชำนาญการ22/06/256665202170125887 29/03/2570
113นางสาวประภัสสร ศิริสุข01/10/2561ไม่มีวิทยฐานะ16/12/25636110900011545131/03/2566
114นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน01/11/2561ไม่มี11/04/25646420217063532123/03/2569
203นางปิยนุช อรุณรัตนา11/09/2550ครูชำนาญการพิเศษ20/08/25626440217035275105/06/2569
207นางอังคณา บุญสมพงษ์19/08/2535ชำนาญการพิเศษ31/03/25536240217291799704/12/2567
208นางอุทัยวรรณ หอมตลบ06/07/2547ชำนาญการพิเศษ30/03/25606340217180270126/01/2568
210นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์12/05/2541ระดับ 330/04/2560
211นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร16/05/2550ครูชำนาญการพิเศษ09/04/25646440217028228104/06/2569
212นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์13/08/2539ชำนาญการพิเศษ21ก.ย.2561
214นางสาวเบญจพร สาคเรศ28/10/2545ครูชำนาญการพิเศษ30/09/25656240217291243008/12/2567
220นางชลิดา โมเรือง13-03-2015-13/03/25606530217077778625/10/2022
221นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา17/11/2540ชำนาญการพิเศษ03/06/25596240217291508109/12/2567
222นายไพฑูรย์ กองคำ07/11/2005ครูชำนาญการพิเศษ30/09/25656340217163329231/08/2568