สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลไม่ระบุปี2559256025612562256325642565
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี-651324554
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร--436243
นางสาวอรทัย สุระเสน--363442
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์--5451214-3
นางสาวพิไลวรรณ - คำหมั่น--286223
นางสาวประภัสสร ศิริสุข---2128-3
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน---410932
นางปิยนุช อรุณรัตนา--34910-5
นางอังคณา บุญสมพงษ์--2264--
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ-46-910--
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์--2--3--
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร9-112015--
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์--1-11--
นางสาวเบญจพร สาคเรศ--64158115
นางชลิดา โมเรือง--3189--
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา-21161011525
นายไพฑูรย์ กองคำ--118912-12
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์--1244--
นางกาญจนา รองสกุล--751211912
นางสาวอรุณนภา นพเวช----692-