สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามประเภทผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลผลงานนักเรียนผลงานครูผลงานผู้บริหารผลงานโรงเรียน
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี3033--
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร-20--
นางสาวอรทัย สุระเสน227-1
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์2658--
นางสาวพิไลวรรณ - คำหมั่น421-2
นางสาวประภัสสร ศิริสุข231--
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน426--
นางปิยนุช อรุณรัตนา230--
นางอังคณา บุญสมพงษ์-12--
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ426--
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์-5--
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร-45-1
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์12--
นางสาวเบญจพร สาคเรศ352--
นางชลิดา โมเรือง215-2
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา368--
นายไพฑูรย์ กองคำ348-3
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์-8--
นางกาญจนา รองสกุล-67--
นางสาวอรุณนภา นพเวช-17--