สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลวิทยากรปฏิบัติงานประกวด/แข่งขันพัฒนาตนเอง/อบรม
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี--4028
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร---27
นางสาวอรทัย สุระเสน34123
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์8184217
นางสาวพิไลวรรณ - คำหมั่น13419
นางสาวประภัสสร ศิริสุข4-227
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน-4224
นางปิยนุช อรุณรัตนา61622
นางอังคณา บุญสมพงษ์-2111
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ49716
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์13-1
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร210430
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์-12-
นางสาวเบญจพร สาคเรศ315933
นางชลิดา โมเรือง--516
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา12121043
นายไพฑูรย์ กองคำ581436
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์---11
นางกาญจนา รองสกุล417346
นางสาวอรุณนภา นพเวช---17