สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลวิทยากรปฏิบัติงานประกวด/แข่งขันพัฒนาตนเอง/อบรม
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี--4022
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร---26
นางสาวอรทัย สุระเสน34-22
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์8183716
นางสาวพิไลวรรณ - คำหมั่น-3218
นางสาวประภัสสร ศิริสุข4-226
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน-4-24
นางปิยนุช อรุณรัตนา61619
นางอังคณา บุญสมพงษ์-2111
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ49716
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์13-1
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร210430
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์-12-
นางสาวเบญจพร สาคเรศ39928
นางชลิดา โมเรือง--516
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา912940
นายไพฑูรย์ กองคำ521431
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์---11
นางกาญจนา รองสกุล316345
นางสาวอรุณนภา นพเวช---17