สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)

ประเภทผลงานระดับโรงเรียนระดับสหวิทยาเขตระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติระดับนานาชาติ
-------
ผลงานครู66945225120144714
ผลงานนักเรียน-3229882171412
ผลงานผู้บริหาร--55-1-
ผลงานโรงเรียน--7517-
ศึกษาดูงาน-415-21
อบรม/สัมมนา-13694224962