สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลระดับโรงเรียนระดับสหวิทยาเขตระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติระดับนานาชาติ
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี-136682-
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร-26314-
นางสาวอรทัย สุระเสน-14622-
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์-28181221-
นางสาวพิไลวรรณ - คำหมั่น-157-3-
นางสาวประภัสสร ศิริสุข-17242-
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน-26412-
นางปิยนุช อรุณรัตนา-17422-
นางอังคณา บุญสมพงษ์--22-1-
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ-4154-1-
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์-3---1-
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร--6--181
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์-11----
นางสาวเบญจพร สาคเรศ--142312-
นางชลิดา โมเรือง--35-2-
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา-11968121
นายไพฑูรย์ กองคำ--1631114-
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์--211--
นางกาญจนา รองสกุล-395513-
นางสาวอรุณนภา นพเวช--3--1-