สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลไม่ระบุปี2559256025612562256325642565
นายฉัตรชัย สุกสิ-----193
นางสุกัญญา แม้นชื่น--2-67-12
นายธณวิชัย สายสถิตย์--3-1---
นางสาวชไมพร อุดมญาติ-5878-164
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว-1411-14-4
นางสาวลลิดา กูลนรา-22539--
นายฉัตรชัย - ศรีประเสริฐ--122323--
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก---3-11--
นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ-3313321202
นางสาววรรณภา บุญธรรม---2316-12
นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม---1-7--
นางสาวพนิดา อภิบาล---1213181811
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี -------6
นางพัชรียา นะทีวาส--------
นายวสันต์ - กิ่งพลอยเดิม-------1
นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ-15144--20-
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี-35681198
นางสาวสุปราณี วงษา-138----2
นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์-69271422
นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ-2929-53