สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลไม่ระบุปี2559256025612562256325642565
นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์--5-71163
นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น--47161272
นายวณัฐพล แก้วพิกุล--------
นางสาวจีราภา อนันต์นาวี-3127213
นางกรรภิรมย์ ชะเอม--7216213
นายสินชัย ภักดี171051315--
นางสาวเจือจันทร์ น้อยจันทร์----111--
นายบรรณ กุลหลี----27--
นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์----21291
นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร-------4
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร-181522041-
นายจตุพร พุ่มเรียบ--------
นางสาวชลิตา บุญรักษา--------
นางนุชนารถ บัวพันธุ์--22245-
นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์-1919812-1
นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข---193-2
นายดำรัส พลเมือง-331105--
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์-44-1088-
นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม-76315131413
นางสโรชา นพเวช--684162011