สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลไม่ระบุปี2559256025612562256325642565
นางสาวสิริภัทรา ปิดทอง--------
นางสาววันนิสา พลาเกตุ----2---