สรุปการพัฒนาตนเอง/อบรม บุคลากรรายบุคคล (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุล2559-ปัจจุบันปี 2563ปี 2564
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี2845
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร2624
นางสาวอรทัย สุระเสน2344
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์179-
นางสาวพิไลวรรณ - คำหมั่น1922
นางสาวประภัสสร ศิริสุข278-
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน2473
นางปิยนุช อรุณรัตนา208-
นางอังคณา บุญสมพงษ์114-
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ168-
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์1--
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร3015-
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์---
นางสาวเบญจพร สาคเรศ3381
นางชลิดา โมเรือง167-
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา4385
นายไพฑูรย์ กองคำ369-
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์114-
นางกาญจนา รองสกุล46108
นางสาวอรุณนภา นพเวช1792