สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามประเภทผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลผลงานนักเรียนผลงานครูผลงานผู้บริหารผลงานโรงเรียน
นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์325--
นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น1036--
นายวณัฐพล แก้วพิกุล-1--
นางสาวจีราภา อนันต์นาวี516--
นางกรรภิรมย์ ชะเอม1312--
นายสินชัย ภักดี1628--
นางสาวเจือจันทร์ น้อยจันทร์111--
นายบรรณ กุลหลี27--
นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์-24--
นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร-5--
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร4033--
นายจตุพร พุ่มเรียบ-1--
นางสาวชลิตา บุญรักษา-7--
นางนุชนารถ บัวพันธุ์-16--
นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์1930-1
นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข424-1
นายดำรัส พลเมือง315--
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์828--
นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม369--
นางสโรชา นพเวช2376--