สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามประเภทผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลผลงานนักเรียนผลงานครูผลงานผู้บริหารผลงานโรงเรียน
นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์542-1
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี1338--
นายวัลลภ พัฒนผล1010--
นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์1684--
ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม----
นางสาวผาณิตา ผาสุข524-1
นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ777--
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ567--
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี328--
นายนิคม กงนะ157--
นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ766--
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ1265--
นางสาวนริสา - รัตนธรรม12--
นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ89--
นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์11--
นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน1066--
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย535--
นางสาวสายสุดา หนุนภักดี634--
MissMarife B. Lagumbay4---
นายธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ-1--