สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลระดับโรงเรียนระดับสหวิทยาเขตระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติระดับนานาชาติ
นายฉัตรชัย สุกสิ--3117-
นางสุกัญญา แม้นชื่น--621--
นายธณวิชัย สายสถิตย์--21-1-
นางสาวชไมพร อุดมญาติ-21643183
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว-29-13-
นางสาวลลิดา กูลนรา--4437-
นายฉัตรชัย - ศรีประเสริฐ-1286124-
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก---259-
นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ-1109529-
นางสาววรรณภา บุญธรรม-141-8-
นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม---311-
นางสาวพนิดา อภิบาล--121922-
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี -1-1---
นางพัชรียา นะทีวาส---2---
นายวสันต์ - กิ่งพลอยเดิม---1---
นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ-12206613-
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี--1238112
นางสาวสุปราณี วงษา--31623-
นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์--11476-
นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ-11129--