สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลระดับโรงเรียนระดับสหวิทยาเขตระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติระดับนานาชาติ
นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์-262-4-
นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น--51135-
นายวณัฐพล แก้วพิกุล-------
นางสาวจีราภา อนันต์นาวี---813-
นางกรรภิรมย์ ชะเอม-11964-
นายสินชัย ภักดี--152672-
นางสาวเจือจันทร์ น้อยจันทร์--2--4-
นายบรรณ กุลหลี-112---
นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์--33-4-
นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร---2-1-
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร--46297-
นายจตุพร พุ่มเรียบ-------
นางสาวชลิตา บุญรักษา---115-
นางนุชนารถ บัวพันธุ์--6124-
นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์--144623-
นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข--9315-
นายดำรัส พลเมือง-24327-
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์--17117-
นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม-7202815-
นางสโรชา นพเวช-3392-23-