สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลระดับโรงเรียนระดับสหวิทยาเขตระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติระดับนานาชาติ
นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์-111-56-
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี--36993
นายวัลลภ พัฒนผล--4-83-
นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์-11891730-
ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม----11-
นางสาวผาณิตา ผาสุข-11533-
นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ-151815-
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ-3114105-
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี--55245-
นายนิคม กงนะ--5179-
นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ--8356-
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ--14765-
นางสาวนริสา - รัตนธรรม----1--
นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ-14-282
นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์--2----
นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน--3-76-
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย-144519-
นางสาวสายสุดา หนุนภักดี-112531
MissMarife B. Lagumbay----4--
นายธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ-------