สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลระดับโรงเรียนระดับสหวิทยาเขตระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติระดับนานาชาติ
นางสาวสิริภัทรา ปิดทอง-----1-
นางสาววันนิสา พลาเกตุ-------