สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลวิทยากรปฏิบัติงานประกวด/แข่งขันพัฒนาตนเอง/อบรม
นายฉัตรชัย สุกสิ2-47
นางสุกัญญา แม้นชื่น312216
นายธณวิชัย สายสถิตย์-1-3
นางสาวชไมพร อุดมญาติ511631
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว314417
นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม25516
นางสาวลลิดา กูลนรา1-518
นายฉัตรชัย - ศรีประเสริฐ2-428
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก-3112
นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ441344
นางสาววรรณภา บุญธรรม39517
นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม---9
นางสาวพนิดา อภิบาล820547
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี 3-21
นางพัชรียา นะทีวาส11-7
นายวสันต์ - กิ่งพลอยเดิม---1
นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ9101835
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี6121518
นางสาวสุปราณี วงษา3687
นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์-31033