สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลวิทยากรปฏิบัติงานประกวด/แข่งขันพัฒนาตนเอง/อบรม
นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ231213
นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์-3426
นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น221135
นายวณัฐพล แก้วพิกุล---1
นางสาวจีราภา อนันต์นาวี-1119
นางกรรภิรมย์ ชะเอม-81211
นายสินชัย ภักดี232125
นางสาวเจือจันทร์ น้อยจันทร์--210
นายบรรณ กุลหลี-126
นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์23217
นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร-1-4
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร-65116
นายจตุพร พุ่มเรียบ---1
นางสาวชลิตา บุญรักษา--34
นางนุชนารถ บัวพันธุ์--414
นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์292920
นายอาคม สุวรรณประเสริฐ-31115
นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข48510
นายดำรัส พลเมือง61510
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์2-1519