สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลวิทยากรปฏิบัติงานประกวด/แข่งขันพัฒนาตนเอง/อบรม
นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม651248
นางสโรชา นพเวช2174634
นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์623616
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี919158
นายวัลลภ พัฒนผล15133
นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์10113744
ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม---2
นางสาวผาณิตา ผาสุข71463
นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ1053516
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ1331831
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี31334
นายนิคม กงนะ12154
นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ15301216
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ10241726
นางสาวนริสา - รัตนธรรม--12
นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ1-106
นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์--2-
นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน5491112
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย121720
นางสาวสายสุดา หนุนภักดี218713