สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุลวิทยากรปฏิบัติงานประกวด/แข่งขันพัฒนาตนเอง/อบรม
นางสาวสิริภัทรา ปิดทอง---1
นางสาววันนิสา พลาเกตุ-2--