สรุปการพัฒนาตนเอง/อบรม บุคลากรรายบุคคล (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุล2559-ปัจจุบันปี 2563ปี 2564
นายฉัตรชัย สุกสิ715
นางสุกัญญา แม้นชื่น167-
นายธณวิชัย สายสถิตย์3--
นางสาวชไมพร อุดมญาติ31-16
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว177-
นางสาวลลิดา กูลนรา229-
นายฉัตรชัย - ศรีประเสริฐ8--
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก138-
นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ472016
นางสาววรรณภา บุญธรรม1712-
นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม97-
นางสาวพนิดา อภิบาล471018
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี 1--
นางพัชรียา นะทีวาส7--
นายวสันต์ - กิ่งพลอยเดิม1--
นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ35-11
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี18-8
นางสาวสุปราณี วงษา7--
นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์33102
นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ13-2