สรุปการพัฒนาตนเอง/อบรม บุคลากรรายบุคคล (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุล2559-ปัจจุบันปี 2563ปี 2564
นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์1651
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี814
นายวัลลภ พัฒนผล3--
นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์44211
ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม2--
นางสาวผาณิตา ผาสุข3--
นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ16--
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ31--
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี4-2
นายนิคม กงนะ4--
นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ16--
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ2664
นางสาวนริสา - รัตนธรรม2--
นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ6-4
นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์---
นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน12--
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย2017-
นางสาวสายสุดา หนุนภักดี1381
MissMarife B. Lagumbay---
นายธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ---