สรุปการพัฒนาตนเอง/อบรม บุคลากรรายบุคคล (จำนวนครั้ง)

ชื่อ สกุล2559-ปัจจุบันปี 2563ปี 2564
นางสาวสิริภัทรา ปิดทอง1--
นางสาววันนิสา พลาเกตุ---